Print this Page

FANENDRENA

Ny filankevitry ny Minisitra dia nankatoa ny fanendrena ireto mpiasampanjakana ambony ireto :
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena :
Colonel RAKOTONIRINA Lala Jaquis, dia voatendry ho Talen’ny serasera.
Colonel RASOLONIAINA Herintsoa Gabriel, dia voatendry ho Tale misahana ny Combattants Nationalistes
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola:
Atoa RAMANAMPANOHARANA Andry Velomiadana Bearison, dia voatendry ho Président du Conseil Supérieur de la Comptabilité eo anivon’ny minisiteran’ny toe-karena sy ny fitantanam-bola
Atoa RAMAROLAHY Rojo Nirina, dia voatendry ho « Directeur de la Régulation du Secteur Privé »
Atoa RATSIMBAZAFY Rija, dia voatendry ho Talen’ny serasera sy ny « Promotion des Normes Comptables pour les MPME »
Atoa ANDRIAMBOLOLONA Mamy, dia voatendry ho Directeur de la Régulation des Secteurs Public et Semi-public eo anivon’ny minisiteran’ny toe-karena sy ny fitantanam-bola
Atoa RASOLO Bahia Guy de Princy, dia voatendry ho Délégué Régional du Contrôle Financier eo amin’ny faritra Boeny
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Ati-tany sy ny Fitsinjaram-pahefana
Rtoa. SOAVATSARA Audrey Julie, dia voatendry ho Lehiben’ny Distrikan’Ikongo.
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka
Atoa RAKOTOMAVO Roger Henri, dia voatendry ho Directeur des Ressources Humaines eo anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka
Atoa SERALY Hercule, dia voatendry ho Talen’ny Police Judiciaire anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka
Atoa RANDRIANIRINA Manahy, dia voatendry ho Talen’ny Inspection Générale des Services anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka.
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena sy ny Fampianarana teknika sy Ara-kasa:
Atoa ELIHARISAONA Jocelyn Jacques, dia voatendry ho Président du comité de Coordination au sein du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle d’Amoron’i Mania.
Atoa RAJAOFETRA Octave Jacquis, dia voatendry ho Président du Comité de Coordination au sein du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle d’Analanjirofo.
Atoa RASAMISON Herimanitra Jackot, dia voatendry ho Président du Comité de Coordination au sein du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle d’Analamanga.
Atoa RAZAFIMAHEFA Jean Jacques Romuald, dia voatendry ho Président du Comité de Coordination au sein du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle d’Atsimo Andrefana.
Atoa KALOMARO Philipe Fabien, dia voatendry ho Président du Comité de Coordination au sein du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle de Boeny.
Atoa BEMENA Albert, dia voatendry ho Président du Comité de Coordination au sein du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle de Diana.
Atoa RAFANOMEZANTSOA Jean Roger, dia voatendry ho Président du Comité de Coordination au sein du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle d’Haute Matsiatra.
Atoa RAZAFIMANJATO Mamimalalaniaina Patrick, dia voatendry ho Président du Comité de Coordination au sein du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle de Vakinakaratra.
Atoa RANDIMBISON Jean Guy, dia voatendry ho Président du Comité de Coordination au sein du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle de Vatovavy Fitovinany.
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka :
Atoa ANDRIAMIFIDISON Niaina Zakaria Rodolphe, dia voatendry ho Directeur d’Établissement du Centre Hospitalier Universitaire de Soins et de Santé Publique d’Analakely du Ministère de la santé Publique.
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fambolena, Fiompiana ary ny Jono:
Atoa RANDRIAMPENO Harindralemana Zaka, dia votendry ho Talem-paritry ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono ho an’ny faritra Alaotra Mangoro.
Rtoa RASOAMANANJARA Hantanirina, dia voatendry ho Talen’ny Appui au Développement de l’Aquaculture eo anivon’ny minisiteran’ny fambolena, fiompiana ary ny jono
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Angovo, ny Rano ary ny Akoranafo :
Rtoa RANAIVOJAONA M. Sendrahasina, dia voatendry ho Coordonnateur des Projets en Eau et Assainissement eo anivon’ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo
Atoa ANDRIANJANAKA Rado Lalaina, dia voatendry ho Directeur des Ressources Humaines ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo
Ramatoa ANDRIAMPARANY Stéphanie Miaritiana, dia votendry ho Talen’ny Coopération et du Partenariat ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo
Atoa RAKOTO-RAMANIRAKA Georges Nirina, dia voatendr ho Talen’ny Opérations ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo
Atoa JINOT Razafimamonjy, dia voatendry ho Talen’nyÉtudes et de la Réglementation ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo.
Atoa RAKOTONJANAHARY Ranto, dia voatendry ho Talen’ny Alimentation en Eau Potable ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo
Atoa RAKOTONDRASOA Niry Lanto Jean Luc, dia voatendry ho Talen’ny Assainissement ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo
Rtoa RASOAMANANTENA Hariniaina Voahirana, dia voatendry ho Talen’ny Promotion de l’Hygiène ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo.
Rtoa RANJEVASOA Mbolatiana, dia voatendry ho Talen’ny Bioénergie ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo
Atoa AUGUSTE Rakotofiringa Jean Marc, dia voatendry ho Talen’ny Développement des Infrastructures de l’Energie Electrique ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo.
Atoa RAMANANTSOA Andriampaniry Tovoniaina, dia voatendry ho Talen’ny Fampandrosoana ny angovo azo havaozina eo anivon’ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo
Rtoa RAMIHAJA Vonintsoa Marie Pierrette, dia voatendry ho Talen’ny Études et de la Planification Energétique ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo.
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fitaterana, ny Fizahan-tany ary ny Famatarana ny Toetrandro:
Capitaine de Frégate REKORIA Manantsampa Mitondrarivo, dia voatendry ho Talen’ny Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga (ENEM).
Atoa RABEMANANTSOA Tovo, dia voatendry ho Tale Jeneralin’ny Aviation Civile de Madagascar (ACM).
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Asa, ny Fampanan’asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna Sosialy:
Rtoa RAZANAMIANDRISOA Clotilde, dia voatendry ho Directeur des Ressources Humaines de l’Etat eo anivon’ny minisiteran’ny asa, ny fampanan’asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy.
Ramatoa RAMAROSON Christelle, dia voatendry ho Talen’ny Promotion du Travail Décent eo anivon’ny minisiteran’ny asa, ny fampanan’asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy.
Atoa ANDRIAMAMONJY Louis, dia voatendry ho Talen’ny Professionnalisation des Petits Métiers et de la Promotion de l’Auto-emploi eo anivon’ny minisiteran’ny asa, ny fampanan’asa, ny asampanjakana ary ny lalàna sosialy.
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana Siantifika:
Atoa RAZARANAINA Jean Claude, dia voatendry ho Sekretera Jeneralin’ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika
Atoa SPIRAL Germain Jules, dia voatendry ho Tale Jeneralin’ny Fampianarana Ambony eo amin’ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika.
Rtoa RABEHARISOA Lilia, dia voatendry ho Tale Jeneralin’ny Fikarohana Siantifika eo amin’ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika
Rtoa RAIVONANDRIANINA Veroharitsimba Rivosoa, dia voatendry ho Talen’ny Affaires Administratives et Financières ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika.
Atoa RAVONJIARISON Cousin Germain, dia voatendry ho Talen’ny Développement de la Coordination et du Partenariat ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika
Rtoa RANOROVOLONA Aimée Lucie, dia voatendry ho Talen’ny Bourses Nationales et Extérieures ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika.
Rtoa HARIMALALA ANDRIAMBELO Nirina, dia voatendry ho Talen’ny Recherche et de l’Innovation ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika.
Atoa SOLONANDRASANA Bernardin, dia voatendry ho Talen’ny Appui à la Réforme de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ny ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika
Atoa RASOANAIVO Andry, dia voatendry ho Talen’ny Statistique, de la Planification et du Suivi ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika.
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa-tanana:
Rtoa RASOAMANARIVO Malalatiana Sandrina, dia voatendry ho Directeur des Ressources Humaines ny minisiteran’ny indostria, ny varotra ary ny asa-tanana.
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Tontolo iainana ary Fampandrosoana Maharitra :
Atoa ANDRIANANDRASANA Herizo Tiana, dia voatendry ho Talem-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana maharitra Analanjirofo eo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra
Atoa HUGUES Azihar Saïd, dia voatendry ho Talen’ny Lutte contre les Menaces Environnementales et des Contentieux Forestiers eo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra
Atoa RABESANDRATANA Andriatahiry Tsirinirina, dia voatendry ho Talem-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana maharitra Analamanga eo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra
Ramatoa RAVOLOLONIRINA Voahangy Fraçoise, dia voatendry ho Talem-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana maharitra Ihorombe eo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra
Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Paositra, ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampiroboroboana ny haitao Ara-kajy Mirindra :
Araky ny fivoriana nataon’ny Filankevim-pitantanan’ny ARTEC dia nekena ny fanendrena ireo filoha sy filoha lefitry ny filankevim-pitantanan’ny ARTEC voafidy tao anatin’izany araky ny lalana mifehy azy ireo.
Araky ny tolokevitry ny Minisitry ny Mponina, ny Fiahiana Ara-Sosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy:
Rtoa RAKOTONIRINA Miarisoa Patricia dia voatendry ho Sekretera Jeneraly
Atoa RATOVOMAMONJY Anja Hobiniaina, dia voatendry ho Tale Jeneraly ny fiahiana ara-sosialy ny minisiteran’ny mponina, ny fiahiana ara-sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy

Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?page_id=13424