Print this Page

Fandikan-dalàna

FANDIKAN-DALANA KA MAHATONGA NY FITAZONANA NY FIARA ANY AMIN’NY TOBY

(Mise en fourrière du véhicule)

Andininy 313 amin’ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana

Didy iraisan’ireo Ministera samihafa

Didy navoakany fiadidiana ny Tanana

FANDIKAN-DALANA (ONITRA)

 • FANDIKAN-DALANA (SAZY)
 • Tsy fanajana ny voalazan’ny  andininy 313 (Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Fandehanana mafy loatra tafahoatra ny mety (PV miaraka @ fampidirana fourrière ny fiara)
 • Fitondrana ny fiara ao anatin’ny hamamoana (Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Fijanonana ambony tetetana (Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Tsy fahavitan’ny visite technique (Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Tsy fahavitany taratasy famindrana ny fiara @ tena tompony (mutation)(Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Fiterana olona tsy aradalana,jono borty(Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Tsy fahavitana na tsy fisian’ny fahazoandalan hampiasa fiara(licence) (Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Fijanonana an-tampo-mpiakarana (Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Fijanonana anaty fiolanana (Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Fampiasana laharana fiara avy any ivelany mihoatra ny fe-potoana ara-dalana (Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Tsy fahavitany Certificat de capacité fahazoana mitondra fiara karetsaka (PV miaraka @ fampidirana fourrière ny fiara)
 • Tsy fisian’ny fahazoan-dalana ahazoan’ny fiara vaventy mihotra ny 3.5 T hivezivezy    (Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Tsy misy fahazoandalana hivezivezy an-tanandehibe(Fampidirana fourrière ny fiara)
 • Fangalarana zotra ho an’ny fiara mpitatitra(Fampidirana fourrière ny fiara)

IREO SAMPAN-DRAHARAHA MISAHANA IZANY:

• Compagnie urbaine d’intervention
• Compagnie urbaine de la circulation
• PU eny amin’ny commissariat
• Motard:Sécant
• FMIP: Intervention spècifique

Ireo antony hanantanterahana ny fisavana
•    Controle systematyique
•    Police de la route
•    Ireo vaomieran’ny fandikan-dalana
Fombafomba fanaovana fisavana:
•Polisy roa farafahakeliny ary manao badges
•Fampahafantarana sy fanajana
•Fisavana ny taratasin’ny fiara sy ny mpamily ( permis  de conduire ,taratasin’ny fiara)
•Tapak’ila ho an’ny fandikan-dalana voasonian’ireo Polisy roa
•Fisintonana na tsia ny taratasin’ny fiara sy /na mpamily
IREO TARATASY SAMIHAFA AZON’NY POLISY SARIHANA:
Permis, carte grise visite technique, assurance, licence, capacité, carnet d’entretien
NY SAMPANDRAHARAHA AFAKA MANDRAY NY ONITRA :
• Birao fandoavana onitra
• Ora fisokafana:8 ora – 12ora; 2ora – 5 ora
• Sabotsy: 8 ora – 10 ora
• Alahady,andro tsy fiasana : tsy mivoha
Paikan-dalana tsy maitsy arahana amin’ny fitanana fiara(Fourrière):
• Ampahafantarina ny mpamily ny fandikandalana nataony
• Amphafantarina ny mpamily ny sazy
• Sarihana ny taratasin’ny fiara
• Fenoina ny tapakila ho an’ny fandikan-dalana
• Arahana ny fiara ho any amin’ny sampandraharahan’ny Polisy
• Fenoina ny taratasy milaza ny fampidirana fourrière ny fiara
• Arahana ny fiara ho any amin’ny toby fitanana fiarakodia
FANAMARIHANA:
1.Hoan’ireo taxibe

 • Tsy maintsy aterina any ami’ny faran’ny zotra aloha ny mpandeha
 • Esorina ny takelakamaneho ny zotra
 • Asaina miverina izy,raha tsy izany dia atao ny taratasy fikarohana na fitadiavana azy,ampiharina aminy ny sazy henjana(tsy fahazoan’ny fiara mihetsika mandritra ny 10 andro)

2.Ho an’ireo POSIPOSY sy ireo SARETY:famaizana araka ny lalàna nvoakan’ny fiadidiana ny Tanana (Arrêté municipale).
FOURRIERE
Sarany isan’andro amin’ny fitanana fiara ao amin’ny toby (fourriére): AR 600/CV

 • Fe-potoana fohy indrindra itazonana ny fiara: telo (03) andro
 • Manao  ny taratasy milaza ny fampidirana fourriére
 • Fandoavana ny onitra ao amin’ny Bureau des Amendes
 • Manome taratasy fanamarinana(quittances)

Fe-potoana maharitra indrindra : 10 andro

 • Manome ordre de main levée
 • Fanarah-maso eo amin’ny foiben’ny fotodrafitr’asa eny ANOSIPATRANA
 • Famerenana ny fiara amin’ny Tompony

FANAMARIHANA:
Raha mandoa avy hatrany ny saran’ny fourriére ny tompon’ny fiara dia tsy latsaky ny saran’ny fitazonanan telo andro ny tahan’izany.

FAHADISOANA
                FAHADISOANA                                            SAZY

 • Fitondrana fiara anatin’ny hamammoana=Fitanana an-tsoratra  + mety hiafara @ fisintonana permis
 • Fandosirana rehefa avy nanao lozam-pifamoivoizana=BAC + fanolorana eny amin’ny fitsarana+ mety hiafara @ fisintonana permis
 • Fitondrana  fiarakodia ao anatin’ny hamamoana ka mitera-doza=BAC + fanoiloran eny amin’ny fitsarana + mety hiafara @ fisintonanan permis
 • Fitondrana fiara nefa tsy manana permis de conduire=Fakana am-bavany + fanolorana eny @ fitsarana
 • Tsy fanajana ny fisian’ny sakana atao noho hy orana=Fitanana an-tsoratra + sazy ara-pitanana

FANDIKAN-DALANA MATETI-PITRANGA

VOAFARITRY NYFITSIPIKA MIFEHY NY FIFAMOIVOIZANA

(Amendes)

 •  Fibanan-dalana    Ar 2500-
 • Mpamily manao demi tours ao anatin’ny tanana    Ar 1000-
 • Tsy fanajana  ny filazana fiatoana(Stop)    Ar 2500-
 • Fampiasana tsy ara-dalana na  tsy ara-drariny ny anjomara    Ar 500-
 • Fijanonan’ny fiara amin’ny sisin’ny arabe amin’ny andaniny roa    Ar 2500-
 • Fandaozana ny fiara misy fahasimbana    Ar 1000-
 • Fiara ratsy fipetraka    Ar 2500-
 • Fijanonana eny @ toeran, natokan hoan’ny bus na  taxis    Ar 2500-
 • Tsy fankatoavana ny toromarika omen’ny Polisy    Ar 2500-
 • Tsy fanjana ny tondozotrana ny fanondroana ny làlana    Ar 2500-
 • Fandikana ny fandrarana ny fiviliana miankavia na miakavanana    Ar 2500-
 • Takelaka misy ny laharan’ny fiara tsy araka ny tokony ho izy    Ar 1000-
 • Kodiarana sola na malama    Ar 2500-
 • Fanasana fiara eny andalambe    Ar 2500-
 • Fandehanana  amin’ny lalana voarara    Ar 2500-
 • Fiara mamoaka setroka maintibe    Ar 1000-
 • Fiara mamoaka feo mafy manelingelina    Ar 1000-
 • Tsy fisian’ny essuie glace @ Pre-brise = Ar 1000-
 • Tsy fisian’ny soratra hoe TAXI-BE  = Ar 2500-
 • Fitondrana mpandeha mitsangana mihoatran’ny isa voatondro = Ar 2500-
 • Tsy fitondrana Permis de conduire = Ar 2500-
 • Fitondrana fiarakodia tsy mifananraka @ sokajin’ny permis de conduire = Ar 2500-
 • Tsy fahavitan’ny fananvaozana ny certificat mèdical mifananraka @ permis de conduireAr 2500-
 • Tsy fisian’ny jiro @ fiara     Ar 2500-
 • Fampiasana jirobé(projecteur)tsy ara-dalana    Ar 1000-
 • Varavarana misokatra eny am-pandehanana    Ar 1000-
 • Tsy fanekena fampitandremana hijanona    Fitanana an-tsoratra
 • Fijanonana alohan’ny fanariam-pako    Ar 1000-
 • Tsy firaharahiana na tsy fanajana ny takelaby famantarana napetraka araka ny didy navoakan’ny fiadidiana ny Tanana    Ar 2500-
 • Mampididoza ny mpandeha     Ar 1000-
 • Fisongonana  ao anaty fiolanana na an-tampom-piakarana    Ar 2500-
 • Fandehanan mafy loatra tsy araka izay voafetra ny lalana    Ar 2500-
 • Fijanonana manoloana garage sy fiampitan’ny mpandeha an-tongotra    Ar 1000-
 • Fijanonana ambony fefiloha    Ar 1000-
 • Tsy fampiasan’ny fiara vaventy ny telozoro famantarana rehefa hijanaona ivelan’ny tanàna @ alina    Ar 2500-
 • Fijanonana ambony trottoir    Ar 1000-
 • Tsy fisian’ny retroviseur    Ar 1000-
 • Tsy fisian’ny kodiarana fanolo    Ar 1000-

 

Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?page_id=1235